dilluns, 25 de març de 2013

Procés de disseny

les fases del disseny. extret de http://www.anima.es/ca/empresa/proces


EL PROCÉS DE DISSENY

  • Necessitat. En primer lloc cal partir d’una necessitat a la qual cal donar solució, el nostre projecte estarà dirigit a satisfer-la.
  • Anàlisi. Aquesta etapa, consisteix en analitzar els factors que intervenen en la nostra necessitat. Serà interessant estudiar com s’ha resolt aquesta necessitat fins al moment i la recerca d'informació, tot allò que permet definir millor els requeriments i el disseny: condicions funcionals, constructives , econòmiques, estètiques, ecològiques, de seguretat...
  • Disseny. A partir dels requeriments i de l’experiència acumulada s’estableixen els criteris disseny. A partir d'una generació d'idees s'escull quin disseny s'adapta més als requeriments i es concreta la forma, materials... Caldrà fer un procés de planificació de la construcció definint les diferents etapes o fases, preveure els materials a emprar en la seva construcció, dibuixar els plànols constructius de les peces de què constarà, les eines de treball, els costos, l’aspecte final, l'ergonomia, el reciclatge al final de la seua vida útil, entre d’altres.

La fase de disseny és la part central del procés de desenvolupament i llançament d’un producte nou.  En la fase de disseny el producte adquireix forma i bona part de la personalitat i l’estil que tindrà; en aquesta etapa desenvolupen un paper destacat la conjunció dels aspectes estètics i els funcionals, entre altres.
També en la fase de disseny es decideix com es fabricarà el producte, tenint en compte els aspectes tècnics, econòmics, ergonòmics, normatius i mediambientals. Es defineixen els materials, els colors i les textures, i es prenen decisions que afectaran, posteriorment, els processos de muntatge, embalatge, transport i instal·lació. Els dissenyadors han de preveure també com interactuarà l’usuari amb el producte, quin ús se’n farà, com es repararà en cas que sigui necessari i com es reciclarà al final de la seva vida útil.


  • Desenvolupament. Un cop definit l'objecte cal construir-ne un model o prototip. Una vegada acabada la construcció cal passar a la fase d'avaluació per tal de comprovar que es compleixen els requeriments establerts a la fase de disseny i verificar que efectivament resol la necessitat per a la qual ha estat creat.  Si cal s'esmenen aquells aspectes que no han acabat de funcionar o que es poden millorar, modificant el disseny o bé si no acaba de ser el que se cercava cal analitzar de nou el punt de partida. Una vegada hem avaluat el nostre prototip, s'ha d'elaborar la documentació definitiva o memòria tècnica per a la seva fabricació.
  • Construcció. Una vegada s'ha validat el model es construeix l'artefacte definitiu o es comença la fabricació en sèrie amb els documents elaborats dins la memòria tècnica per finalment comercialitzar el producte.

Les fases també estan detallades a http://www.xtec.cat/~jrosell3/pt/